Privacy Policy

Bij Auticoachanke.be hechten we veel waarde aan jouw privacy. We verzamelen alleen de gegevens die nodig zijn voor het verbeteren van onze dienstverlening en behandelen de informatie die we verzamelen over jou en jouw gebruik van onze diensten zorgvuldig. Wij zullen jouw gegevens nooit voor commerciële doeleinden delen met derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en onze dienstverlening. Het is geldig vanaf 17/02/2023. Wanneer er een nieuwe versie wordt gepubliceerd, vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

In dit privacybeleid wordt beschreven welke gegevens wij verzamelen, waarvoor wij deze gebruiken en onder welke voorwaarden wij deze gegevens eventueel met derden delen. Ook leggen we uit hoe we jouw gegevens opslaan en beschermen tegen misbruik, en welke rechten je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, kun je altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Over de gegevensverwerking

Lees hieronder hoe we jouw gegevens verwerken, waar we ze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en wie er toegang heeft tot deze gegevens.

Website software

WordPress

Wij hebben onze website ontwikkeld in WordPress. Persoonsgegevens die je met ons deelt voor onze dienstverlening worden niet gedeeld met WordPress.

Webhosting

TRANS IP

Wij maken gebruik van webhosting- en e-maildiensten van TRANS IP. Om ons (technische) ondersteuning te bieden, heeft TRANS IP toegang tot jouw gegevens. Zij zullen jouw gegevens nooit voor een ander doel gebruiken. Op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten, is TRANS IP verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze maatregelen omvatten onder andere het gebruik van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Om dataverlies te voorkomen, worden er regelmatig back-ups gemaakt die worden gehost op beveiligde servers van TRANS IP.

E-mail en mailinglijsten

Mailerlite

Onze e-mail nieuwsbrieven worden verstuurd via Mailerlite. Mailerlite zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden, vind je de 'unsubscribe'-link. Als je daarop klikt, zul je onze nieuwsbrieven niet langer ontvangen. Jouw persoonsgegevens worden door Mailerlite beveiligd opgeslagen.

Bij het versturen van onze nieuwsbrieven maakt Mailerlite gebruik van cookies en andere internettechnologieën om inzicht te krijgen of e-mails worden geopend en gelezen.

Betalingsmethoden

Mollie

Voor de afhandeling van betalingen in onze webwinkel maken we gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres, woonplaatsgegevens en betaalgegevens, zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Mollie behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en om (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

De waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens die hierboven zijn genoemd, zijn ook van toepassing op de onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Agendabeheer en facturatie

Mijndiad.nl

Wij maken gebruik van de diensten van mijndiad.nl voor het maken van afspraken en het verzenden van facturen. Na elke afspraak ontvang je een betaalverzoek vanuit dit systeem. Om dit mogelijk te maken, hebben wij jouw naam en e-mailadres nodig. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd, veilig verzonden en opgeslagen. Mijndiad.nl is verplicht om geheimhouding te betrachten en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Ze zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens enkel voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Dit houdt in dat het doel van de gegevensverwerking altijd direct gerelateerd is aan de opdracht die je ons hebt gegeven.

Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketingdoeleinden. Als je jouw gegevens met ons deelt en we besluiten deze gegevens te gebruiken om op een later moment contact met je op te nemen, anders dan voor jouw oorspronkelijke verzoek, zullen wij hiervoor uitdrukkelijk jouw toestemming vragen.

Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit nodig is om te voldoen aan onze boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. In deze gevallen zijn de betreffende derden contractueel of wettelijk verplicht om jouw gegevens vertrouwelijk te behandelen en te beschermen.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Als gevolg van een wettelijke verplichting kan het voorkomen dat auticoachanke.be verplicht is om je gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In zo'n geval zijn we genoodzaakt je gegevens te delen, maar we zullen binnen de grenzen van de wet ons uiterste best doen om dit te voorkomen.

Bewaartermijnen

We bewaren je gegevens gedurende de periode dat je gebruik maakt van onze diensten als cliënt/klant. Wanneer je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken, zullen we je klantprofiel verwijderen en beschouwen als een verzoek tot het wissen van je gegevens.

Vanwege administratieve verplichtingen zijn we echter verplicht facturen met je (persoons)gegevens te bewaren gedurende de toepasselijke termijn. Na het verstrijken van deze termijn zullen we deze gegevens veilig verwijderen.

Je rechten

Onder de geldende Belgische en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen we uit welke rechten dit zijn en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.

Om misbruik te voorkomen, sturen we in principe alleen afschriften en kopieën van je gegevens naar het e-mailadres dat bij ons bekend is. Als je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wilt ontvangen, vragen we je om je te identificeren. We houden een administratie bij van de afgehandelde verzoeken.

Als je een verzoek indient om vergeten te worden, zullen we de gegevens geanonimiseerd bewaren.

Je hebt het recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat we je persoonsgegevens onjuist gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt het recht om te allen tijde je persoonsgegevens in te zien die door ons (of namens ons) worden verwerkt. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze privacy contactpersoon. Binnen 30 dagen na ontvangst van je verzoek ontvang je een reactie van ons. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen we je een kopie van alle gegevens die we van je hebben en een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, naar het bij ons bekende e-mailadres.

Rectificatierecht

Je hebt het recht om de gegevens die we (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten wijzigen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

Om dit verzoek in te dienen, kun je contact opnemen met onze privacycontactpersoon. Binnen 30 dagen ontvang je een reactie op je verzoek. Indien we je verzoek honoreren, sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren.Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken (zie verder). Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren.

Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken (zie verder). Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen we je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen we in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van auticoachanke.be.Als je bezwaar maakt zullen we onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen we afschriften en/of kopieën van gegevens die we(laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.We verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Denk je dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken (zie verder).

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. We gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.We verzamelen informatie over je surfgedrag en delen deze gegevens (geanonimiseerd) met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier je bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruikmaken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden altijd het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de recentste versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop we al verzamelde gegevens over jou verwerken, dan brengen we je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens 

Auticoachanke.be

Anke Stuer-Jespers
vloeiende 24
2950 Kapellen
België
T +32 472 09 06 12
E anke@auticoachanke.be

Contactpersoon voor privacyzaken

Anke Stue-Jespers